Oppdrag: Grave ut tomt for stabbur
Oppdragsgiver: Dybsjord Maskin AS
Beskrivelse: Kunden skal plassere et stabbur bak huset. Baksiden består av skråning med tett vegetasjon. Skråningen er avsluttet med 1,5 meter høy mur 3-4 meter fra husveggen. Høy-og lavspentkabler ligger nedgravd i nærheten.
Utførelse: Å få kontroll på kabler er førsteprioritet, disse ble peilet og funnet at ligger på oversiden av skråningen. Deretter kunne arbeidet begynne med å fjerne vegetasjonen. Dette ble gjort med motorsag og gravemaskin med klype, bortkjøring ved hjelp av traktor og tippbiler. Deretter ble det øverste jordlaget fjernet, som bestod hovedsakelig av gress og røtter. Etter dette begynte selve utgravingen. Utgravingen begynte innerst og terrenget ble formet etter hvert som jeg jobbet meg utover. Traff på en stor stein midt i skråningen, men dette ble løst ved å la den ligge og lage et lite platå fra toppen av steinen og mot skråningen. Dette dempet også skråningen mot den store prydbusken betraktelig. Skråningen er skåret til med passe helling, slik at massene ikke raser nedover.
Når utgravingen var foretatt og terrenget endelig formet kjørte jeg inn et lass matjord som ble lagt på innerste delen. Deretter kunne selve tomta til stabburet måles opp (4x5m) og graves ut. Masseutskiftet 40cm i vestre del og 50cm i østre del, slik at det ble 10cm fall ut til dreneringsgrøft, som ble gravd ut ned langs muren.
Drensrør ble lagt i bunnen av tomta, med tette rør der grøfta svinger inn langs vei. Rørene ble overfylt med grovpukk, før kulten ble lagt i tomta, avretta og komprimert. Deretter ble det kjørt inn pukk, som også ble komprimert og avretta. Det sildret vann fra et punkt litt opp i skråningen bak tomta, her la jeg ei stripe med grovpukk som vannet kan renne i, slik at ikke matjorda som ellers hadde blitt lagt der hadde blitt til en gjørmegrøt som hadde rent ned i tomta. Åpen grøft med grovpukk er lagt langsmed bunnen av skråningen og ut til dreneringsgrøfta. Fiberduk er lagt over drenerende masser der det var behov, for at ikke drenerende masser skal gå tett.
Deretter er det kjørt inn mer matjord, som ble planert og raket ut. Siste finpuss over dreneringsgrøfta ut mot veien og av selve veien.